Privatlivspolitik Landsforeningen mod Svinefabrikker

1. Dataansvarlig
1.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Landsforeningen mod Svinefabrikker, Løserupvej 57, 4300 Holbæk, CVR: 41232870
Telefon: 23 80 60 29, mail: info@landmodsvin.dk
(Herefter ”LMS”)
1.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er EuropaParlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg Lov 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017 og vedtaget 23. maj 2018.
1.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til info@landmodsvin.dk eller 23 80 60 29.

2. Definitioner
Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber.
Personoplysninger: Enhver form af information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
Databehandler: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
Behandling: Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.
Særlige kategorier af personoplysninger: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).
Databeskyttelsesforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
Databeskyttelsesloven: Lov 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017 og vedtaget 23. maj 2018.

3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger
3.1 Afhængig af om du er medlem, samarbejdspartner, bidragyder, arrangement-deltager ifm. med aktiviteter og foredrag arrangeret af LMS, lokale aktiviteter eller hvor LMS er medarrangør, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette gælder f.eks. ved håndtering af dine eventuelle bidrag, dine eventuelle køb af ydelser/varer hos os, og/eller når vi skal administrere dit medlemskab eller deltagelse i aktiviteter hos os.

4. De personoplysninger, som vi behandler om dig
4.1 Når du er medlem hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse.
4.2 Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i her, så indsamler vi generelt ingen data, som kan relateres til din identitet, dog du må forvente, at IP-adresse og browseroplysninger medsendes ved udfyldelse og indsendelse af formularer på hjemmesiden ved anmodning om medlemskab.
Al kommunikation med hjemmesiden sker via en krypteret dataforbindelse (SSL).
Desuden indsamles der data af den udbyder, som hoster vores hjemmeside på en server. På webserveren registreres alle besøg på webserveren med brugerens IP-adresse. Denne registrering er omfattet af datalovgivningen.

5. Cookies
5.1 På vores hjemmeside anvendes cookies for at hjemmesiden teknisk kan fungere, de såkaldte sessionscookies. Der indsamles ingen oplysninger om brugerens identitet med sessionscookies.
5.2 Hvis du helt vil undgå, at din computer, tablet eller mobiltelefon gemmer cookies, kan du enten ændre indstillingerne i browseren eller benytte apps som fx Adblock.

6. Tredjepartsamarbejder
6.1 I forbindelse med behandling af medlemskab og bidrag, samarbejder vi med virksomheden ForeningLet, som er ansvarlige for deres lovlige behandling af data.
6.2 I forbindelse med online betalinger modtager vi betaling fra Mobilepay og bankoverførsel til Arbejdernes Landsbank.
6.3 I forbindelse med udsendelse af merchandise fra LMS’s webshop, bruger vi PostNord.

7. Sådan behandler vi dine personoplysninger
7.1 Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
• kunne administrere dit medlemsforhold
• kunne sende dig nødvendig og relevant information om dit medlemskab
• kunne sende dig dit elektroniske nyhedsbrev, medlemsnyt og andet materiale
7.2 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi cookies (se afsnittet herom) med henblik på at hjemmesiden kan fungere teknisk. Du må desuden regne med, at der kan blive medsendt IP-adresse og oplysninger om browsertype ved indsendelse af oplysninger via formularer på hjemmesiden. Alt foregår via en krypteret forbindelse.

8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1 a og b.
Vi har lov til at behandle oplysninger om dig jf. artikel 6 stk. b, når behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde den aftale vi har indgået når du medlem hos os. I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

9. Deling af dine personoplysninger
Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som fx bistår os med vores IT-drift, hosting, herunder vores medlemsdatabase hvorfra vi udsender nyhedsbreve, og udsendelse af merchandise. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

10. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:
• Er du medlem hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger så længe du er medlem.. Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra sidste bidrag.
• Når du melder dig ud, opbevarer vi dine medlemsdata i 6 måneder, for at undgå fejl-udmeldinger.

11. Dine rettigheder
Jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen har vi oplysningspligt i forbindelse med indsamling af almindelige personoplysninger hos den registrerede. Dette indbefatter, at vi i forbindelse med oprettelse af medlemskab, afgivelse af bidrag og øvrige aktiviteter hvor vi indsamler almindelige personoplysninger vil oplyse eller fremvise indeværende privatlivspolitik.
11.1 Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på info@landmodsvin.dk eller ringe til os på telefon 23 80 60 29 kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
11.2 Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
11.3 Begrænsning af behandling
Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
11.4 Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil benytte muligheden for dataportabilitet.
11.5 Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger og gøre indsigelse ved at kontakte os. I de tilfælde hvor behandling af dine personlige oplysninger er nødvendigt kan indsigelse betyde, at den indgående aftale/relation/samarbejde med DVF ophører.
Hvis du ønsker at melde dig ud af LMS og derfor ikke længere modtage materiale fra os, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til info@landmodsvin.dk.

12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, oprette dig som medlem, bidragyder.

13. Sikkerhed
Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning. Vi overlader alene behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14. Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk

15. Opdatering af denne politik
Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik, vil fremgå af den opdaterede version af politikken, som er tilgængelig på vores hjemmeside. Vi gennemgår regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel.

Denne politik er senest opdateret 27. november 2023.